Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Teen Challenge, o. z., P. O. BOX 1, 920 03 Hlohovec, IČO: 42399203, DIČ: 2024145167 (ďalej len vydavateľ) a zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Vydavateľ je predávajúcim a prevádzkuje internetový obchod.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpne zmluvy, ktoré vznikajú pri potvrdení objednávky cez internetový obchod, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácií. Kúpna zmluva medzi vydavateľom a zákazníkom vzniká potvrdením objednávky v objednávkovom formulári. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické osoby aj právnické osoby bez ohľadu na právnu normu.

Dodanie a dodacia lehota

Dodacia lehota tovaru je maximálne 7 dní od dátumu prijatia objednávky. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje poštovné a balné v hodnote 2,90 €. Pri objednávke nad 70 € je poštovné zdarma. Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či je tovar bez chyby. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

Platba je možná na dobierku pri odoslaní zásielky cez Slovenskú poštu alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa zákona č. 108/2000 Z. z. § 12. Teen Challenge, o. z. zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje zákazníkovi tovar si objednať prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.davidknihy.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané výhradne na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

V prípade reklamácie zakúpeného tovaru nás kontaktujte na emailovej adrese davidknihy@gmail.com. Po dohode reklamovaný tovar môžete zaslať na adresu Teen Challenge, o. z., P. O. BOX 1, 920 03 Hlohovec 3 ako balík doporučenou zásielkou. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme informovať e-mailom a dohodneme sa na vyriešení reklamácie. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Podľa ustanovenia § 157 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v tomto prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný poslať tovar späť na adresu Teen Challenge, o. z., P. O. BOX 1, 920 03 Hlohovec 3 najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník. Kúpnu cenu zákazníkom vrátime najneskôr do 30 dní na účet.

Stornovanie objednávky

Ak chce zákazník zrušiť svoju objednávku, čo najskôr musí kontaktovať vydavateľa cez emailovú adresu davidknihy@gmail.com. Ak by bola objednávka už zaplatená, peniaze zákazníkovi vrátime najneskôr do 30 dní na účet.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaním alebo so službami, na emailovú adresu davidknihy@gmail.com prijímame pripomienky. Ak sme zákazníkovu reklamáciu nevybavili k spokojnosti zákazníka alebo sa zákazník domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli Teen Challenge, o. z. spracované a uchované v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci je oprávnený spracovať osobné údaje o nákupoch kupujúcich v e-shope podľa § 10 za účelom spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom než prepravcovi za účelom dodania tovaru. Subjekt, ktorému budú Vaše osobné údaje poskytnuté je Slovenská pošta (prepravca). Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávok, ktoré obsahujú osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je predávajúci povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť od 01. 01. roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto dobe budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný predávajúceho informovať o ich zmene, prípadne emailom davidknihy@gmail.com. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári budú poskytnuté sprostredkovateľom ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správca databáz a pod. Osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spracovania a rozvoja informačných systémov a vykonania auditu. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti od predávajúceho vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracovávaných predávajúcim. Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, vrátane zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Záverečné ustanovenia

Uvedené všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi Teen Challenge, o. z. a zákazníkom a pre obe strany sú záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Teen Challenge, o. z. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.davidknihy.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 05. 2018.